Nhân sự

Lãnh đạo phòng

1. Trưởng Phòng

– TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc

– Email: kimngoc.tic@gmail.com

2. Phó Trưởng phòng:

– Th.S Huỳnh Mạnh Nhân

– Email: huynhmanhnhan@gmail.com

– Điện thoại: 0905151322

3. Phó Trưởng phòng:

– Th.S Trần Đắc Thọ

– Email: dactho@gmail.com

Chuyên viên:

1. Th.s Lê Phước Thành Nguyên

2. CN.  Nguyễn Thị Hảo

3. Th.s  Vũ Thị Ánh Linh

4. Th.s Võ Thị Thấm