Học phí

Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa ban hành thông báo số 268/TB-CĐCN-ĐT ngày 6/6/2017 về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 cụ thể như sau: CÁC LỚP CHÍNH QUI HỌC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI NIÊN CHẾ   TT Nhóm ngành, nghề Ngành/ nghề đào tạo Mức thu đ/ tháng ...

Chi tiết »

Thông báo mức học phí Học kỳ 1 năm học 2016 -2017

hoc-phi

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đã ban hành thông báo 723 ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thu học phí Học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:

Chi tiết »